•  
  •  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

(191.62 kb)
Zverejnenie elektronickej adresy - voľby do Európskeho parlamentu
Na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
(63.16 kb)
(63.15 kb)
Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky
Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
(12.59 kb)
Zverejnenie elektronickej adresy - voľby prezidenta SR
Na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
(62.32 kb)
Zverejnenie elektronickej adresy - voľby prezidenta SR
Na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
(63.44 kb)
Oznámenie o začatí konania
Žiadosť o súhlas na výrub dreviny-, k.ú.Košarovce
(74.16 kb)
Oznámenie o začatí územného konania
oznámenie- F2BTS 17F a RR bod Jankovce (HE-JAN)-optika
(1827.96 kb)
Oznámenie o začatí územného konania
situácia-F2BTS17F a RR bod Jankovce (HE-JAN)-optika
(12.03 kb)
(477.36 kb)

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020

 30.11.2017

Návrh rozpočtu  obce Nižná Sitnica

na rok 2018 s výhľadom na roky 2019,2020

Príjmová časť:

Bežné príjmy:                                                                                     

2018

2019

2020

111003

41

Výnos dane z príjmov

80000

81700

83700

121001

41

Daň z pozemkov PO        

5800

5500

5500

121001

41

Daň z pozemkov FO     

800

800

800

121002

41

Daň zo stavieb PO

50

50

50

121002

41

Daň zo stavieb FO

750

750

750

133001

41

Daň za psa

180

180

180

133013

41

Za komunálne odpady -FO

1250

1300

1300

133013

41

Za komunálne odpady- PO

70

50

50

212003

41

Príjem z prenájmu budov -KD

350

500

500

212003

41

Príjem z prenájmu budov -CSE

1350

0

0

212004

41

Ostatné poplatky

150

120

120

223001

41

Poplatky a platby- cintor.popl.

300

300

300

223001

41

Poplat. a platby- smet.nádoby

50

50

50

223001

41

Poplatky a platby -MR

150

150

150

223001

41

Poplat. a platby – pries.územie

400

400

400

223002

41

Poplatky a platby – MŠ

50

0

0

312012

111

Zo ŠR- REGO

110

110

110

312012

111

Zo ŠR- Register adries

40

40

40

312001

1AC1,1AC2,41

Dotácia UPSVaR-PMRZ-I

5550

0

0

312001

1AC1,1AC2,41

Dotácia UPSVaR-PMRZ-II

2250

0

0

312001

1AC1,1AC2,41

Dotácia UPSVaR-ŠnZ

1650

0

0

312001

1AC1,1AC2,41

Dotácia UPSVaR-ŠANZAM

4200

0

0

Bežné príjmy spolu:

105500

92000

94000

Kapitálové príjmy:         

Kapitálové  príjmy spolu:

0

0

0

Finančné operácie príjmy:

Finančné operácie  spolu:

0

0

0

SPOLU PRÍJMY:                                                                                          105.500      92 000      94 000

Návrh rozpočtu  obce Nižná Sitnica

na rok 2018, s výhľadom na roky 2019,2020

Výdavková časť:

Bežné výdavky:

2018

2019

2020

01.1.1

41,111, 132

Výkonné a zákonodarné orgány

51900

54000

55000

01.1.2

41

Finančné a rozpočtové záležitosti

1000

1000

1000

01.7.0

41

Transakcie verejného dlhu

1100

1000

1000

03.2.0

41

Ochrana pred požiarmi

500

1000

1000

04.6.0

41

Komunikácie

600

700

700

05.1.0

41

Nakladanie s odpadmi

1500

1700

1700

06.2.0

41

Rozvoj obcí

13700

1900

2000

06.4.0

41

Verejné osvetlenie

1500

1500

1600

08.1.0

41

Rekreačné a športové služby

4000

4100

4200

08.2.0

41

Kultúrne služby

4010

1500

1500

08.3.0

41

Vysielacie a vydavateľské služby

100

100

100

08.4.0

41

Náboženské a iné spol.služby

1100

1000

1000

09.1.1

41

Predprimárne vzdelávanie s bež.star.

15700

15660

16060

10.7.0

41

Sociálne zabezpečenie

350

200

500

Bežné výdavky spolu:

97060

85360

87360

Kapitálové výdavky:

06.2.0

41

Realizácia staveib a ich tech.zhodnot.

1800

0

0

06.2.0

41

Prípravná a projektová dokumentácia

1000

1000

1000

Kapitálové výdavky spolu:

2800

1000

1000

Finančné oprerácie výdavky:

01.7.0

41

Transkacie verejného dlhu- splátka istiny DU

5640

5640

5640

Finančné operácie spolu:

5640

5640

5640

SPOLU VÝDAVKY:                                                                                            105 500      92 000      94 000

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár