SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Obecný úrad

1. Právomoci a kompetencie obce

Kompetencie (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

  • Ústavou SR (najmä čl. 64 - 71)                                                                                              
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13)
  • platným právnym poriadkom SR
  • všeobecne záväznými narideniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy SR)

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky náležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

 

2. Organizačná štruktúra obce

 

Starosta obce

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám. Postavenie a kompetencie starostu upravujú ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Starosta obce rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

 

Starosta obce na volebné obdobie 2018 – 2022

Ing. Stanislav RAKÁR

 

 

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradená pôsobnosť uvedená v ustanovení § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obec Nižná Sitnica má piatich poslancov.

Poslanci  obecného zastupiteľstva volebné obdobie 2018 – 2022

Martin MAGUŠČÁK
Blažej VARHÁČ
Ondrej Olexik
Ing. Jaroslav SUKEĽ
Marián SUKEĽ

 

Zástupca starostu

Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu, obecným zastupiteľstvom spravidla na celé funkčné obdobie, z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

 

Hlavný kontrolór obce     

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.