SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Jednorazová finančná výpomoc pre fyzické osoby po mimoriadnej udalosti zemetrasenie zo dňa 09.10.2023

 12.06.2024

 

Finančná výpomoc pre fyzické osoby po mimoriadnej udalosti zemetrasenie zo dňa 09.10.2023

 

Fyzické osoby, ktorým v dôsledku zemetrasenia dňa 09.10.2023 došlo k poškodeniu rodinného domu, bytu alebo iného obydlia (ďalej len „obydlie „) vrátane jeho zariadenia, ktoré užívali v čase vzniku zemetrasenia, majú možnosť na základe §28a ods. 4 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva požiadať o jednorazovú finančnú výpomoc.

 

Výpomoc možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti spolu s prílohami

Prílohy k žiadosti sú:

1. výpis z listu vlastníctva alebo v prípade preukázania užívacieho práva k obydliu kópiu nájomnej zmluvy alebo iný doklad, ktorým užívacie právo k obydliu potvrdí napr. zriadené vecné bremeno doživotného bývania a užívania predmetného obydlia v čase vzniku mimoriadnej udalosti, návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra, z ktorého je preukázateľne zrejmé, že zmena vlastníka obydlia nastala až po vzniknutej mimoriadnej udalosti a pod.,

2. fotodokumentáciu poškodeného zariadenia a/alebo obydlia, na ktorej bude preukázateľne vidieť škody a rozsah poškodenia,

3. popis zariadenia a/alebo obydlia, ktoré bolo poškodené vplyvom zemetrasenia.​​​​​​​

4. čestné vyhlásenie žiadateľa, že mu nebolo poskytnuté poistné plnenie z komerčného poistenia, ak áno tak v akej výške. V prípade poskytnutia finančných prostriedkov definovaných v predchádzajúcej vete žiadateľ predloží čestné vyhlásenie o výške poistného plnenia, pričom je odporúčané výšku poskytnutého poistného plnenia brať do úvahy pri procese posudzovania žiadosti, avšak neznamená to, že musí byť o takúto sumu krátená výpomoc.

Žiadateľom môže byť:

  • Osoba, ktorá je v hmotnej núdzi a poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,
  • Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
  • Osamelý rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa
  • Osoba, ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.

 

Žiadosť spolu s prílohami sa predkladá obci, na ktorej území sa nachádza obydlie do 07.07.2024, odporúčame doručiť žiadosť do 04.07.2024 s dôvodu štátneho sviatku a víkendu

  • Sociálnu situáciu žiadateľa bude posudzovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom
  • Stav poškodenia a stav po odstránení havarijného stavu bude hodnotiť a kontrolovať verifikačná komisia
  • Výpomoc sa poskytuje zo štátneho rozpočtu SR, vyplácaná bude obcou z finančných prostriedkov vyčlenených vládou SR z rozpočtovej rezervy
  • Na poskytnutie výpomoci nie je právny nárok
  • Tlačivo žiadosti o jednorazovú pomoc je k dispozícii na obecnom úrade a zároveň na web stránke obce
  • Zoznam osôb, ktorým bola finančná pomoc poskytnutá bude zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle

 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >