SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy

 25.05.2023

OBEC NIŽNÁ SITNICA, 094 07 Nižná Sitnica č.105, okres Humenné

(zriaďovateľ)

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

 Materskej školy v Nižnej Sitnici, 094 07  Nižná Sitnica č.24

Požadované kvalifikačné požiadavky a predpoklady:

1.Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a požiadavky podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

2.Predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3.Minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

4.Bezúhonnosť

5.Zdravotná spôsobilosť

6.Ovládanie štátneho jazyka

7.Ovládanie práce s PC (Word, Excel, internet)

8.Znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov pre riadenie Materskej školy

Požadované doklady:

1. písomná prihláška do výberového konania,

2. overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,

3. výpis z registra  trestov nie starší ako tri mesiace,

4. profesijný životopis,

5. doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (praxe),

6. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie starší ako tri mesiace),

7. písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja materskej školy na funkčné obdobie

8. písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je  15.06.2023, do 15:30 hod.

(rozhodujúci je dátum a čas uvedený vo vyhlásení výberového konania)

Prihlášky  posielajte na adresu:

Obecný úrad Nižná Sitnica, 094 07  Nižná Sitnica č.105. Obálku označte nápisom „NEOTVÁRAŤ – Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy Nižná Sitnica, 094 07  Nižná Sitnica č.24.“

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom , ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Nižná Sitnica, 25.05.2023

Ing. Stanislav Rakár, starosta obce