SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nižná Sitnica

 20.05.2024

Obec Nižná Sitnica vyhlasuje výberové konanie na funkciu

 

„ Hlavný kontrolór obce Nižná Sitnica“

 

V súlade s § 18a ods.1-4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstvo v Nižnej Sitnici  č.8/2024 zo dňa 11.04.2024 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra obce Nižná Sitnica na obdobie od 01.07.2024-30.06.2030.

Pracovný pomer hlavného kontrolóra sa stanovuje v rozsahu: úväzok  0,03 podľa §11 ods.4 písm. j zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. p.

Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:

a/ ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie

b/ bezúhonnosť

 

     Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra musí obsahovať:

a/ meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail),

b/informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

 

K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

a/ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

b/ úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

b/ profesijný životopis

c/ písomný súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Nižná Sitnica.

 

Iné kvalifikačné predpoklady:

a/ prax v odbore vítaná

b/ znalosť právnych a ekonomických predpisov

 

Termín doručenia prihlášok je do 07.06.2024 do 15,30 hod. na nižšie uvedenú adresu:

Adresa na doručovanie:

Obecný úrad Nižná Sitnica

094 07  Nižná Sitnica č.105

     Prihlášky s prílohami je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením:

 „ VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE NIŽNÁ SITNICA-NEOTVÁRAŤ“

 

     Termín, čas a miesto konania oznámi vyhlasovateľ každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky najmenej 7 dní pred jeho začatím.

 

 

                                                                                                     Ing. Stanislav Rakár

                                                                                                             starosta obce

 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >