SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Zámer predaja majetku vo vlastníctve obce Nižná Sitnica

 27.05.2022

Zámer predaja majetku vo vlastníctve obce Nižná Sitnica

 podľa zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien,

 podľa § 9a, odsek 8, písm. e), z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Výpis z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva Nižná Sitnica, konaného dňa 26.05.2022 v zasadačke obecného úradu Nižná Sitnica

Obecné zastupiteľstvo

II. schvaľuje:

8. Zámer predaja majetku vo vlastníctve obce Nižná Sitnica podľa  zákona č. 138/1991 zákona o majetku obcí v znení neskorších zmien, podľa § 9a, odsek 8, písm. e), z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

- budova ZŠ a MŠ,  súpisné číslo 104 na parcele CKN č. 2/1, k.ú. Nižná Sitnica, zapísané  LV č.167,  vlastník Obec Nižná Sitnica, 094 07 Nižná Sitnica č. 105, IČO: 00332585 v podiele 1/1, 

- parcela CKN 2/1, k.ú. Nižná Sitnica, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2540 m2, zapísané  na LV č. 167, vlastník Obec Nižná Sitnica, 094 07 Nižná Sitnica č. 105, IČO: 00332585 v podiele 1/1,

-  príslušenstvo k stavbe na parcele CKN 2/1, k. ú. Nižná Sitnica - oceľový prístrešok, plot od ulice, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, spevnená plocha, vonkajšie schody

Odôvodnenie prevodu z dôvodu osobitného zreteľa:

  1. využitie ponúkaných nehnuteľností a príslušenstva na podporu domácich obyvateľov pri riešení bytovej otázky,  výstavba nových bytových jednotiek, resp. rekonštrukcia existujúcich priestorov na bytové jednotky,
  2. neúspešná ponuka priameho predaja prostredníctvom realitnej kancelárie, neúspešná ponuka predaja majetku pre obyvateľov obce Nižná Sitnica,
  3. vysoké prevádzkové náklady na údržbu nevyužívanej budovy a pozemku,
  4. chátranie a znehodnocovanie obecného majetku,

Identifikácia osoby potencionálneho nadobúdateľa majetku:

STAON OKNA, s.r.o.,  Opálová 1096/A, Vranov nad Topľou, IČO: 44970072

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu 8):

prítomných 5 poslancov, 5 hlasovalo za návrh, 0 proti, 0 zdržali sa

                                                                                                     Ing. Stanislav Rakár

                                                                                                   starosta obce Nižná Sitnica