SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Povinne zverejňované informácie

 01.08.2017

1) Spôsob zriadenia, právomoci a kompetencie obce

a)       SPÔSOB ZRIADENIA OBCE:

Obec Nižná Sitnica bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990.

b)       PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

- Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)

- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)

- platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

- všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

2) Organizačná štruktúra obce (orgány obce, štruktúra obecného úradu):

Starosta obce

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám. Postavenie a kompetencie starostu upravujú ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Starosta obce rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta obce na volebné obdobie 2014 – 2018

Ing. Stanislav RAKÁR

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradená pôsobnosť uvedená v ustanovení § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obec Nižná Sitnica má piatich poslancov.

Poslanci obecného zastupiteľstva volebné obdobie 2014 – 2018

Blažej VARHÁČ

Martin MAGUŠČÁK

Ing. Jaroslav SUKEĽ

Jozef OLEXIK

Marián SUKEĽ

Zástupca starostu
Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu, obecným zastupiteľstvom spravidla na celé funkčné obdobie, z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

Zástupcom starostu je Ing. Jaroslav Sukeľ

Hlavný kontrolór obce
Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. Hlavným kontrolórom obce je Emil Maguščák.

Obecný úrad
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

3) Informácie o spôsobe získavania informácií

(vrátane informácie o mieste,   lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby)

-       miesto, kde informácie možno získať:

Obec Nižná Sitnica , Nižná Sitnica 105, 094 07 Nižná Sitnica

-       čas: v úradných hodinách Obecného úradu v obci Nižná Sitnica

-       spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou niznasitnica@gmail.com

4) Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt) :

            Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

1/ poštou na adresu obce: Obec Nižná Sitnica , Nižná Sitnica 105, 094 07 Nižná Sitnica

2/ osobne v podateľni obecného úradu  v Nižnej Sitnici v úradných hodinách.

            Obec Nižná Sitnica postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

5) Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

            Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

1/ poštou na adresu obce: Obec Nižná Sitnica , Nižná Sitnica 105, 094 07 Nižná Sitnica

2/ na ekonomickom oddelení obecného úradu

6) Prehľad právnych predpisov, pokynov podľa ktorých obec koná, rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinností právnických a fyzických osôb  vo vzťahu k obci:

7) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony

8) Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

9) Zbierky zákonov SR

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola na pracovisku jej samosprávy prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem.

10) Všeobecne záväzné nariadenia obce

Návrhy VZN:

Podľa: § 5 ods. 2 písm. c) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Schválené VZN – podmienka účinnosti

Podľa: § 6 ods. 8 a 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Všetky platné VZN obce

Napr.: Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na  obecnom úrade.

Rozhodnutia súdu o nesúlade VZN obce so všeobecne záväznými predpismi

Podľa: § 6a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

11) OZNAM – o nehnuteľnostiach hnuteľných veciach obce, ktoré previedla do vlastníctva právnických alebo fyzických osôb

 Obec je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy

   (2016  405  €  x 20 = 8100 €)    

v jej vlastníctve ktoré táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktoré prešli do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci. Súčasne je povinná zverejniť dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa (§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.).

Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami. Informácia podľa tohto bodu   sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby(§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.).

12) Informácie o predaji majetku obce

Podľa:§ 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

13) Informácie o nájme majetku obce

Podľa: § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.                     

14) Termíny zasadnutí OZ a návrhu programu OZ

Podľa: § 5 ods. 2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

15) Zápisnice zo zasadnutí OZ, údaje o dochádzke na zasadnutia OZ a o hlasovaní poslancov:

Podľa: § 5 ods. 2 písm. b) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v tomto bode obsiahnuť aj informácie uvedené v § 5 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

16) Povinne zverejňované zmluvy

V zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a  5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

17) Údaje o objednávkach a faktúrach

Podľa: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

- Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

18) Návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce

Podľa: § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

19) Rozpočet obce

Podľa: čl. 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.  o rozpočtovej

„Subjekty verejnej správy sú povinné zverejňovať údaje o rozpočte do 30 dní po schválení ich rozpočtu a do 60 dní po skončení rozpočtového roka.“

20) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce – raz za šesť mesiacov

Podľa: § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

21)  Súhrnná správa o zákazkách od 18.4.2016

Podľa: § 111 ods. 2 zákona 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 109 a 110 s cenami vyššími ako 5 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

a) hodnotu zákazky,

b) predmet zákazky,

c) identifikáciu úspešného uchádzača.

Zverejnené 24.11.2016